انجمن ویکی قلم‌های فارسی
ورود / عضویت

حروفچینی فارسی در زیپرشین (زیپرژن XePersian) و بای‌دای(bidi)

بحث پیرامون مسائل مربوط به قلم‌سازی، حروف‌چینی و بومی‌سازی

حروفچینی فارسی در زیپرشین (زیپرژن XePersian) و بای‌دای(bidi)

پستتوسط mingranina » 09 مارس 2018, 22:54

با سلام

زیپرژن (XePersian) که به زیپرشین معروف شده است به همراه بای‌دای (bidi) از جمله نرم‌افزارهای متداول حروفچینی در فارسی هستند. از این پس در اینجا اشکال‌ها و در صورت امکان روش‌های رفع آنها در این نرم‌افزارها بررسی می‌شوند.

با تشکر
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط mingranina در 09 مارس 2018, 23:37.
mingranina
 
پست‌ها : 13
تاریخ عضویت: 17 سپتامبر 2016, 07:53

فاصلهٔ ناموزون بین نظم و نثر در XePersian

پستتوسط mingranina » 09 مارس 2018, 23:10

با سلام

کد زیر نمونه‌ای از حروفچینی نظم و نثر در زیپرشین است:
کد: انتخاب همهٔ
% test-spaces-in-poem.tex
\PassOptionsToPackage{pdfinfo=off}{bidi}
\documentclass{article}
\usepackage{bidipoem}
\usepackage[logo=off]{xepersian}
\settextfont[Scale=1.2]{HM XYas}
\linespread{1.5}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\renewcommand\poemcolsepskip{1.0cm}
این یک آزمایش است. این یک آزمایش است. این یک آزمایش است.
\begin{traditionalpoem}
آنانکه محیط فضل و آداب شدند & در جمع کمال شمع اصحاب شدند \\
ره زین شب تاریک نبردند برون & گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند
\end{traditionalpoem}
این یک آزمایش است. این یک آزمایش است. ... ... ... .. این یک آزمایش است.
\begin{traditionalpoem}
آنانکه محیط فضل و آداب شدند & در جمع کمال شمع اصحاب شدند \\
ره زین شب تاریک نبردند برون & گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند
\end{traditionalpoem}
این یک آزمایش است. این یک آزمایش است. ... ... ... . این یک آزمایش است.
\begin{traditionalpoem}
آنانکه محیط فضل و آداب شدند & در جمع کمال شمع اصحاب شدند \\
ره زین شب تاریک نبردند برون & گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند
\end{traditionalpoem}
این یک آزمایش است. این یک آزمایش است. این یک آزمایش است.
\end{document}

خروجی کد فوق با استفاده از دستور سادهٔ «xelatex test-spaces-in-poem.tex» بصورت زیر است:

test-spaces-in-poem.png

مشاهده می‌شود که فاصلهٔ شعر دوم تا متن بالای آن بیشتر است. برای رفع این اشکال کافی است خط 186 از فایل bidipoem.sty:
/Your-TeXLive-Dir/texmf-dist/tex/xelatex/bidi/bidipoem.sty

یعنی کد
\poemskip\par

را با کد زیر جایگزین کنید:
\par\poemskip


با تشکر
در کل 1 بار ویرایش شده. اخرین ویرایش توسط mingranina در 14 مارس 2018, 02:51.
mingranina
 
پست‌ها : 13
تاریخ عضویت: 17 سپتامبر 2016, 07:53

دستور مبتنی بر محیط‌ آرگومان‌دار در بستهٔ xparse

پستتوسط mingranina » 14 مارس 2018, 02:49

با سلام

کد زیر نمونه‌ای از حروفچینی در زیپرشین است:
کد: انتخاب همهٔ
% test-xparse-environemnt-argumrnts.tex
\PassOptionsToPackage{pdfinfo=off}{bidi}
\documentclass[10pt]{article}
\usepackage{xparse}
\usepackage{xcolor}%
\usepackage[framemethod=TikZ]{mdframed}
\usepackage[logo=off]{xepersian}
\settextfont{HM XYas}
\setdigitfont{HM XYas}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\NewDocumentEnvironment {MyBoxEnv} {O{} O{4}}
  {\mdfdefinestyle{fboxeddefault}{leftmargin=#2mm,rightmargin=#2mm}
  \begin{mdframed}[style=fboxeddefault]{\bf\textcolor{red}{#1}}}
  {\end{mdframed}}
\DeclareDocumentCommand{\MyBox}{O{} O{} m}{\begin{MyBoxEnv}[#1][#2]#3\end{MyBoxEnv}}
\begin{MyBoxEnv}[][9]
  این آزمایش ۱ است.
\end{MyBoxEnv}
\begin{MyBoxEnv}[عنوان:]
  این آزمایش ۲ است.
\end{MyBoxEnv}
\begin{MyBoxEnv}
  این آزمایش ۳ است.
\end{MyBoxEnv}
\MyBox[عنوان: ][13]{این آزمایش ۴ است.}
\MyBox{این آزمایش ۵ است.}
\end{document}

اگر کد فوق را اجرا کنید با خطای زیر مواجه می‌شوید:
! Missing number, treated as zero.
<to be read again>
m
l.31 \MyBox{این آزمایش ۵ است.}

علت این است که با بیان دستور ‎\MyBox‎ به صورت فوق فقط یکای طول (در اینجا mm) به متغیرهای leftmargin و rightmargin منسوب می‌شود. برای رفع این اشکال باید دستور ‎\MyBox‎، به عنوان مثال، به صورت زیر بیان شود:

\DeclareDocumentCommand{\MyBox}{O{} O{4} m}{\begin{MyBoxEnv}[#1][#2]#3\end{MyBoxEnv}}

با بیان فوق، مقدار پیش‌فرض و یکای طول آن، در اینجا ‎4mm‎، به متغیرهای leftmargin و rightmargin منسوب می‌شود و خروجی کد فوق خواهد شد:

test-xparse-environemnt-argumrnts.png

در دستور
‎\MyBox[عنوان: ][13]{این آزمایش ۴ است.}‎

لطفاً به فاصلهٔ اضافی بعد از «عنوان: » توجه داشته باشید.

با تشکر
mingranina
 
پست‌ها : 13
تاریخ عضویت: 17 سپتامبر 2016, 07:53

پاسخ: حروفچینی فارسی در زیپرشین (زیپرژن XePersian) و بای‌دای

پستتوسط Ahmad » 16 مارس 2018, 00:23

با تشکر از معرفی این برنامه ولی من دقیقا متوجه نمی‌شوم که چرا برای انجام یک چنین کاری که در برنامه‌های دیگر با چند کلیک انجام می‌شود آدم خودش را شکنجه بدهد از طریق نوشتن یک صفحه کدهای مختلف
نماد کاربر
Ahmad
Site Admin
 
پست‌ها : 1217
تاریخ عضویت: 30 مه 2004, 17:33
محل سکونت: سوئد

پاسخ: حروفچینی فارسی در زیپرشین (زیپرژن XePersian) و بای‌دای

پستتوسط mingranina » دیروز, 00:16

با سلام

البته در مورد مشکل بودن استفاده از TeX و دوستانش حق با شماست، اما استفاده از آنها مزیت‌های خاص خود را دارد. برای توضیحات بیشتر لطفاً لینک زیر را ببینید:

حروفچینی فارسی در کانتکست (ConTeXt)

با تشکر
mingranina
 
پست‌ها : 13
تاریخ عضویت: 17 سپتامبر 2016, 07:53

دستور ‎\index‎ در حروفچینی شعر در XePersian

پستتوسط mingranina » دیروز, 00:26

با سلام

کد زیر نمونه‌ای از استفاده از دستور ‎\index‎ در حروفچینی شعر در زیپرشین است:
کد: انتخاب همهٔ
% index-bidipoem.tex
\PassOptionsToPackage{pdfinfo=off}{bidi}
\documentclass{article}
\usepackage[top=25mm, bottom=25mm, left=18mm, right=18mm]{geometry}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{multicol}
\usepackage[logo=off,quickindex]{xepersian}
\usepackage{bidipoem}
\settextfont[Scale=1.2]{HM XYas}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
\makeindex
\setlength{\columnseprule}{0.5pt}
\renewcommand\poemcolsepskip{1.0cm}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\centerline{شعر شمارهٔ ۱}
\begin{traditionalpoem}
این مصرع اول از اول است. & این مصرع دوم از اول است.\index{بیت اول}  \\
این مصرع اول از دوم است. & این مصرع دوم از دوم است.\index{مصرع دوم} \\
این مصرع اول از سوم است. & این مصرع دوم از سوم است.\index{مصرع سوم} \\
\end{traditionalpoem}
\centerline{شعر شمارهٔ ۲}
\begin{traditionalpoem}
این مصرع اول . از چهارم است. & این مصرع دوم . از چهارم است. \index{بیت چهارم} \\
این مصرع اول از پنجم است.  & این مصرع دوم از پنجم است.      \index{مصرع پنجم} \\
این مصرع اول .. از ششم است.   & این مصرع دوم .. از ششم است. \index{مصرع ششم}  \\
\end{traditionalpoem}
\centerline{شعر شمارهٔ ۳}
\begin{traditionalpoem}
این مصرع اول از هفتم است. & این مصرع دوم از هفتم است.     \index{بیت هفتم}  \\
این مصرع اول . از هشتم است. & این مصرع دوم . از هشتم است. \index{مصرع هشتم} \\
این مصرع اول از نهم است.  & این مصرع دوم از نهم است.      \index{مصرع نهم}  \\
\end{traditionalpoem}
\printindex
\end{document}

خروجی کد فوق با استفاده از دستور سادهٔ «xelatex --shell-escape index-bidipoem.tex» بصورت زیر است:

index-bidipoem-1.png

مشاهده می‌شود که در شعر اول که دستور ‎\index‎ به متن چسبیده است سطرها موزون هستند. اما اگر برای خواناتر شدن کد بین دستور ‎\index‎ و متن در شعر دوم و سوم فاصله ایجاد کنید آنگاه سطرها به‌هم می‌ریزد.

برای رفع این اشکال، یک راه‌حل این است که دستور ‎\index‎ را بازتعریف و راه‌حل دیکر آن است که دستور جدیدی مثل ‎\MyIndex‎ تعریف و قبل از دستور ‎\makeindex‎ قرار دهید:
کد: انتخاب همهٔ
% index-bidipoem.tex
\PassOptionsToPackage{pdfinfo=off}{bidi}
\documentclass{article}
\usepackage[top=25mm, bottom=25mm, left=18mm, right=18mm]{geometry}
\usepackage{makeidx}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{multicol}
\usepackage[logo=off,quickindex]{xepersian}
\usepackage{bidipoem}
\settextfont[Scale=1.2]{HM XYas}
\renewcommand{\baselinestretch}{1.5}
\def\MyIndex#1{\unskip\relax\index{#1}}
\makeatletter
\def\makeindex{%
  \newwrite\@indexfile
  \immediate\openout\@indexfile=\jobname.idx
  \def\index{\unskip\@bsphack\begingroup
             \@sanitize
             \@wrindex}\typeout
    {Writing index file \jobname.idx}%
  \let\makeindex\@empty
}
\makeatother
\makeindex
\setlength{\columnseprule}{0.5pt}
\renewcommand\poemcolsepskip{1.0cm}
\pagestyle{empty}
\begin{document}
\centerline{شعر شمارهٔ ۱}
\begin{traditionalpoem}
این مصرع اول از اول است. & این مصرع دوم از اول است.\index{بیت اول}  \\
این مصرع اول از دوم است. & این مصرع دوم از دوم است.\index{مصرع دوم} \\
این مصرع اول از سوم است. & این مصرع دوم از سوم است.\index{مصرع سوم} \\
\end{traditionalpoem}
\centerline{شعر شمارهٔ ۲}
\begin{traditionalpoem}
این مصرع اول . از چهارم است. & این مصرع دوم . از چهارم است. \index{بیت چهارم} \\
این مصرع اول از پنجم است.  & این مصرع دوم از پنجم است.      \index{مصرع پنجم} \\
این مصرع اول .. از ششم است.   & این مصرع دوم .. از ششم است. \index{مصرع ششم}  \\
\end{traditionalpoem}
\centerline{شعر شمارهٔ ۳}
\begin{traditionalpoem}
این مصرع اول از هفتم است. & این مصرع دوم از هفتم است.     \MyIndex{بیت هفتم}  \\
این مصرع اول . از هشتم است. & این مصرع دوم . از هشتم است. \MyIndex{مصرع هشتم} \\
این مصرع اول از نهم است.  & این مصرع دوم از نهم است.      \MyIndex{مصرع نهم}  \\
\end{traditionalpoem}
\printindex
\end{document}

خروجی کد فوق بصورت زیر است و مشاهده می‌شود که سطرها در هر سه شعر موزون هستند:

index-bidipoem-2.png

با تشکر
mingranina
 
پست‌ها : 13
تاریخ عضویت: 17 سپتامبر 2016, 07:53بازگشت به خط، زبان و قلم‌سازی


کاربران حاضر در این انجمن: بدون کاربران آنلاین و 2 مهمان