انجمن ویکی قلم‌های فارسی
ورود / عضویت

مشکل در اجرای برنامه 3.0.0 VMWARE FUSION

مکانی برای طرح پروژه‌ها و پیشنهادهایی که نیاز به همیاری گروهی دارند

مشکل در اجرای برنامه 3.0.0 VMWARE FUSION

پستتوسط macali » 02 اوت 2010, 12:59

سلام.. چند ماهی بود که این برنامه رو نصب کرده بودم و از همین طریق با ویندوز کار میکردم. الان چند روزه که وقتی اجراش میکنم پیغام خطا میده. کلا از روی سیستم برداشتمش و دوباره گذاشتم بازم همون پیغام رو میده. یعنی در اواسط اجرا، برنامه بسته میشه و یه پنجره باز میشه که میگه:

vmware quit unexpectedly

و توی جزییات خطا این متن زیر رو نوشته

Process: vmware [1896]
Path: /Applications/VMware Fusion.app/Contents/MacOS/vmware
Identifier: vmware
Version: ??? (???)
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: ??? [1]

Date/Time: 2010-08-02 12:58:11.603 +0430
OS Version: Mac OS X 10.6.4 (10F569)
Report Version: 6

Interval Since Last Report: 163437 sec
Crashes Since Last Report: 36
Per-App Crashes Since Last Report: 36
Anonymous UUID: 17C1C707-70B6-4B31-95EE-9E1C3C045E86

Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Application Specific Information:
*** multi-threaded process forked ***

Thread 0 Crashed: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libSystem.B.dylib 0x91bbbef6 __kill + 10
1 libSystem.B.dylib 0x91bbbee8 kill$UNIX2003 + 32
2 com.vmware.fusion 0x0094b1a5 VMMon_MXSemaphorePipe + 6100690
3 com.vmware.fusion 0x0094b350 VMMon_MXSemaphorePipe + 6101117
4 com.vmware.fusion 0x000c31f5 0x1000 + 795125
5 com.vmware.fusion 0x000c324e 0x1000 + 795214
6 com.vmware.fusion 0x0014d05e 0x1000 + 1359966
7 com.vmware.fusion 0x00142365 0x1000 + 1315685
8 com.vmware.fusion 0x0014726e 0x1000 + 1335918
9 com.vmware.fusion 0x001268e5 0x1000 + 1202405
10 com.vmware.fusion 0x00127381 0x1000 + 1205121
11 com.vmware.fusion 0x00122adf 0x1000 + 1186527
12 com.vmware.fusion 0x0011a489 0x1000 + 1152137
13 com.vmware.fusion 0x0030d114 0x1000 + 3195156
14 com.vmware.fusion 0x0030d813 0x1000 + 3196947
15 com.vmware.fusion 0x0030da79 0x1000 + 3197561
16 com.vmware.fusion 0x002f81ee 0x1000 + 3109358
17 com.vmware.fusion 0x002e86e9 0x1000 + 3045097
18 com.vmware.fusion 0x002ea87b 0x1000 + 3053691
19 com.vmware.fusion 0x0017b2f9 0x1000 + 1549049
20 com.vmware.fusion 0x00192eae 0x1000 + 1646254
21 com.vmware.fusion 0x007ae8ed VMMon_MXSemaphorePipe + 4410906
22 com.vmware.fusion 0x007ae9ec VMMon_MXSemaphorePipe + 4411161
23 com.apple.CoreFoundation 0x93b7a18e __CFSocketDoCallback + 702
24 com.apple.CoreFoundation 0x93b79c77 __CFSocketPerformV0 + 311
25 com.apple.CoreFoundation 0x93b33f91 __CFRunLoopDoSources0 + 1201
26 com.apple.CoreFoundation 0x93b31bbf __CFRunLoopRun + 1071
27 com.apple.CoreFoundation 0x93b31094 CFRunLoopRunSpecific + 452
28 com.apple.CoreFoundation 0x93b30ec1 CFRunLoopRunInMode + 97
29 com.apple.HIToolbox 0x97817f9c RunCurrentEventLoopInMode + 392
30 com.apple.HIToolbox 0x97817d51 ReceiveNextEventCommon + 354
31 com.apple.HIToolbox 0x97817bd6 BlockUntilNextEventMatchingListInMode + 81
32 com.apple.AppKit 0x96daaa89 _DPSNextEvent + 847
33 com.apple.AppKit 0x96daa2ca -[NSApplication nextEventMatchingMask:untilDate:inMode:dequeue:] + 156
34 com.apple.AppKit 0x96d6c55b -[NSApplication run] + 821
35 com.apple.AppKit 0x96d645ed NSApplicationMain + 574
36 com.vmware.fusion 0x000035b4 0x1000 + 9652
37 com.vmware.fusion 0x000034b6 0x1000 + 9398

Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x00000000 ebx: 0x0094b16d ecx: 0xbfffd83c edx: 0x91bbbef6
edi: 0x00000000 esi: 0x00000006 ebp: 0xbfffd858 esp: 0xbfffd83c
ss: 0x0000001f efl: 0x00000282 eip: 0x91bbbef6 cs: 0x00000007
ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x00000000 gs: 0x00000037
cr2: 0x00ffbae0

Binary Images:
0x1000 - 0xbb7fe0 +com.vmware.fusion 3.0.0 (204229) <556F969F-0C4E-8834-F83D-EE40CDBFCDBF> /Applications/VMware Fusion.app/Contents/MacOS/vmware
0x1039000 - 0x1047ff3 com.apple.pcsc 7.0 (36160) <309A5FD9-2732-0642-F13D-4985861ABDAF> /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/PCSC
0x104f000 - 0x1104fe7 libcrypto.0.9.7.dylib 0.9.7 (compatibility 0.9.7) <0B69B1F5-3440-B0BF-957F-E0ADD49F13CB> /usr/lib/libcrypto.0.9.7.dylib
0x114a000 - 0x1202ff7 +libglib-2.0.0.1600.4.dylib 1601.4.0 (compatibility 1601.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libglib-2.0.0.1600.4.dylib
0x1213000 - 0x1242fdf +libgobject-2.0.0.1600.4.dylib 1601.4.0 (compatibility 1601.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libgobject-2.0.0.1600.4.dylib
0x124b000 - 0x126fffe +libglibmm-2.4.1.0.25.dylib 2.25.0 (compatibility 2.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libglibmm-2.4.1.0.25.dylib
0x12a9000 - 0x12abfff +libglibmm_generate_extra_defs-2.4.1.0.25.dylib 2.25.0 (compatibility 2.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libglibmm_generate_extra_defs-2.4.1.0.25.dylib
0x12af000 - 0x12b1ffe +libsigc-2.0.0.0.0.dylib ??? (???) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libsigc-2.0.0.0.0.dylib
0x12b7000 - 0x12ddfff libssl.0.9.7.dylib 0.9.7 (compatibility 0.9.7) <32607000-7573-6D51-ABC3-420B4A0D6629> /usr/lib/libssl.0.9.7.dylib
0x12ec000 - 0x1323fef +libcurl.4.dylib 6.1.0 (compatibility 6.0.0) <06D84B3D-B7F4-846A-79D4-799441C16AED> /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libcurl.4.dylib
0x132d000 - 0x1729fef +libgvmomi.dylib ??? (???) <96690060-C222-119A-F595-F0FBD3C3D177> /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libgvmomi.dylib
0x17d2000 - 0x17f9feb +libpng12.0.dylib 39.0.0 (compatibility 39.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libpng12.0.dylib
0x17ff000 - 0x1806ff3 +libintl.8.0.2.dylib 9.2.0 (compatibility 9.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libintl.8.0.2.dylib
0x180b000 - 0x180cfff +libgmodule-2.0.0.1600.4.dylib 1601.4.0 (compatibility 1601.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libgmodule-2.0.0.1600.4.dylib
0x1810000 - 0x1854fd3 +libgio-2.0.0.0.0.dylib ??? (???) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libgio-2.0.0.0.0.dylib
0x1863000 - 0x1865fff +libgthread-2.0.0.1600.4.dylib 1601.4.0 (compatibility 1601.0.0) /Applications/VMware Fusion.app/Contents/Frameworks/libgthread-2.0.0.1600.4.dylib
0x1895000 - 0x1899ff3 com.apple.audio.AudioIPCPlugIn 1.1.2 (1.1.2) <5570694E-039D-7970-6083-1C8A7B7C937B> /System/Library/Extensions/AudioIPCDriver.kext/Contents/Resources/AudioIPCPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AudioIPCPlugIn
0x189e000 - 0x18a4ffb com.apple.audio.AppleHDAHALPlugIn 1.8.7 (1.8.7f1) <0FE8B697-6D19-69C6-FA94-E18064ACFAEC> /System/Library/Extensions/AppleHDA.kext/Contents/PlugIns/AppleHDAHALPlugIn.bundle/Contents/MacOS/AppleHDAHALPlugIn
0x19fb3000 - 0x1a126ff7 GLEngine ??? (???) <5EB664AC-6395-A161-ED9D-12219745A887> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine
0x1a158000 - 0x1a55dfe7 libclh.dylib 3.1.1 C (3.1.1) <50390561-2363-6DB1-407B-FD807F375466> /System/Library/Extensions/GeForceGLDriver.bundle/Contents/MacOS/libclh.dylib
0x1a582000 - 0x1a5a5fe7 GLRendererFloat ??? (???) <4F847096-3DBD-AE90-90FF-5AE12E15D3C9> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat
0x8f050000 - 0x8f711fef com.apple.GeForceGLDriver 1.6.16 (6.1.6) <564FA254-348F-D753-74D9-85F91F64B805> /System/Library/Extensions/GeForceGLDriver.bundle/Contents/MacOS/GeForceGLDriver
0x8fe00000 - 0x8fe4162b dyld 132.1 (???) <A4F6ADCC-6448-37B4-ED6C-ABB2CD06F448> /usr/lib/dyld
0x90003000 - 0x90003ff7 com.apple.Carbon 150 (152) <9252D5F2-462D-2C15-80F3-109644D6F704> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x90045000 - 0x9010ffef com.apple.CoreServices.OSServices 357 (357) <CF9530AD-F581-B831-09B6-16D9F9283BFA> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x90110000 - 0x90430feb com.apple.CoreServices.CarbonCore 861.13 (861.13) <52803668-3669-36BD-57DD-078FBA835081> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x904d9000 - 0x904edfe7 libbsm.0.dylib ??? (???) <14CB053A-7C47-96DA-E415-0906BA1B78C9> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x904ee000 - 0x906a8fe3 com.apple.ImageIO.framework 3.0.3 (3.0.3) <A93A514B-C1BF-21D0-FB03-CB775DE4FFAA> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x90885000 - 0x90885ff7 com.apple.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <7362077A-890F-3AEF-A8AB-22247B10E106> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x90886000 - 0x90962ff3 com.apple.DiscRecording 5.0.5 (5050.4.3) <7BFF81A5-BBFA-5D2F-FFEE-65BEA7697134> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
0x9096b000 - 0x9096dfe7 com.apple.ExceptionHandling 1.5 (10) <21F37A49-E63B-121E-D406-1BBC94BEC762> /System/Library/Frameworks/ExceptionHandling.framework/Versions/A/ExceptionHandling
0x918bf000 - 0x918bfff7 com.apple.ApplicationServices 38 (38) <8012B504-3D83-BFBB-DA65-065E061CFE03> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x91931000 - 0x91953fef com.apple.DirectoryService.Framework 3.6 (621.3) <05FFDBDB-F16B-8AC0-DB42-986965FCBD95> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x91954000 - 0x91a80fff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.6.3 (1.6.3) <F0D7256E-0914-8E77-E37B-9720430422AB> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x91a81000 - 0x91ae5ffb com.apple.htmlrendering 72 (1.1.4) <4D451A35-FAB6-1288-71F6-F24A4B6E2371> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x91ae6000 - 0x91af1ff7 libCSync.A.dylib 543.50.0 (compatibility 64.0.0) <4FA0CE4A-BDE5-0E3D-37F0-03B41F0C2637> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x91b02000 - 0x91b29ff7 com.apple.quartzfilters 1.6.0 (1.6.0) <879A3B93-87A6-88FE-305D-DF1EAED04756> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
0x91b2a000 - 0x91b2bff7 com.apple.TrustEvaluationAgent 1.1 (1) <6C04C4C5-667E-2EBE-EB96-5B67BD4B2185> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x91b2c000 - 0x91b48fe3 com.apple.openscripting 1.3.1 (???) <DA16DE48-59F4-C94B-EBE3-7FAF772211A2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x91b49000 - 0x91b53fe7 com.apple.audio.SoundManager 3.9.3 (3.9.3) <5F494955-7290-2D91-DA94-44B590191771> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0x91b54000 - 0x91b59ff7 com.apple.OpenDirectory 10.6 (10.6) <92582807-E8F3-3DD9-EB42-4195CFB754A1> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x91b5a000 - 0x91d00feb libSystem.B.dylib 125.2.0 (compatibility 1.0.0) <3441F338-2218-6D36-3F95-3A16FBF6713D> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x91d01000 - 0x92136ff7 libLAPACK.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <5E2D2283-57DE-9A49-1DB0-CD027FEFA6C2> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x92137000 - 0x92158fe7 com.apple.opencl 12.1 (12.1) <DA2AC3FA-ED11-2D10-21E9-7BDF4778B228> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x92159000 - 0x92163ffb com.apple.speech.recognition.framework 3.11.1 (3.11.1) <EC0E69C8-A121-70E8-43CF-E6FC4C7779EC> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x92164000 - 0x921a6ff7 libvDSP.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <3F0ED200-741B-4E27-B89F-634B131F5E9E> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x921a7000 - 0x921fdff7 com.apple.MeshKitRuntime 1.1 (49.2) <F1EAE9EC-2DA3-BAFD-0A8C-6A3FFC96D728> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/Frameworks/MeshKitRuntime.framework/Versions/A/MeshKitRuntime
0x922bc000 - 0x922bcff7 liblangid.dylib ??? (???) <B99607FC-5646-32C8-2C16-AFB5EA9097C2> /usr/lib/liblangid.dylib
0x922d0000 - 0x92331fe7 com.apple.CoreText 3.1.0 (???) <1372DABE-F183-DD03-03C2-64B2464A4FD5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x92372000 - 0x92382ff7 com.apple.DSObjCWrappers.Framework 10.6 (134) <81A0B409-3906-A98F-CA9B-A49E75007495> /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
0x92457000 - 0x924c5ff7 com.apple.QuickLookUIFramework 2.2 (327.4) <5B6A066B-B867-D3A3-BDEE-3D68FA5385B4> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
0x924f1000 - 0x925f3fef com.apple.MeshKitIO 1.1 (49.2) <34322CDD-E67E-318A-F03A-A3DD05201046> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/Frameworks/MeshKitIO.framework/Versions/A/MeshKitIO
0x925f4000 - 0x925f4ff7 com.apple.Accelerate 1.6 (Accelerate 1.6) <BC501C9F-7C20-961A-B135-0A457667D03C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x925f5000 - 0x92609ffb com.apple.speech.synthesis.framework 3.10.35 (3.10.35) <57DD5458-4F24-DA7D-0927-C3321A65D743> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x9260a000 - 0x92613ff7 com.apple.DiskArbitration 2.3 (2.3) <E9C40767-DA6A-6CCB-8B00-2D5706753000> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x92614000 - 0x92706ff7 libcrypto.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8-) <D2C86308-F998-C83D-F49B-CD484D4EFE6A> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
0x92857000 - 0x92896ff7 com.apple.ImageCaptureCore 1.0.2 (1.0.2) <18E338B0-D82E-2ADC-FB9E-8909E765C41B> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
0x92897000 - 0x92932ff7 com.apple.ApplicationServices.ATS 4.3 (???) <7ECA252B-5F67-2816-A4F0-73E1DC833728> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x92933000 - 0x92941fe7 libz.1.dylib 1.2.3 (compatibility 1.0.0) <3CE8AA79-F077-F1B0-A039-9103A4A02E92> /usr/lib/libz.1.dylib
0x92942000 - 0x92942ff7 com.apple.quartzframework 1.5 (1.5) <CEB78F00-C5B2-3B3F-BF70-DD6D578719C0> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
0x92943000 - 0x929f0fe7 libobjc.A.dylib 227.0.0 (compatibility 1.0.0) <DF8E4CFA-3719-3415-0BF1-E8C5E561C3B1> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x929f1000 - 0x92a11fe7 libresolv.9.dylib 41.0.0 (compatibility 1.0.0) <751955F3-21FB-A03A-4E92-1F3D4EFB8C5B> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x92a12000 - 0x92a12ff7 com.apple.Accelerate.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <1DEC639C-173D-F808-DE0D-4070CC6F5BC7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x92a13000 - 0x92d7bff7 com.apple.QuartzCore 1.6.2 (227.22) <4288F0D2-0C87-F054-C372-8764B44DE024> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x92d7c000 - 0x92d8dff7 com.apple.LangAnalysis 1.6.6 (1.6.6) <97511CC7-FE23-5AC3-2EE2-B5479FAEB316> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x92d8e000 - 0x937d9ff7 com.apple.WebCore 6533.17 (6533.17.8-) <CB22435A-3FAC-EAE2-3CF1-FB9D79635637> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
0x937da000 - 0x93883ff7 com.apple.CFNetwork 454.9.7 (454.9.7) <B740E1BD-01B7-34C2-2A9A-6DBC68B1EA5B> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x93884000 - 0x93af4ffb com.apple.Foundation 6.6.3 (751.29) <E77D3906-99F4-FEF4-FBB0-86FB3C94073E> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x93af5000 - 0x93c6ffe3 com.apple.CoreFoundation 6.6.3 (550.29) <00373783-3744-F47D-2191-BEEA658F0C3D> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x93d77000 - 0x93d84ff7 com.apple.NetFS 3.2.1 (3.2.1) <5E61A00B-FA16-9D99-A064-47BDC5BC9A2B> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x9407d000 - 0x94088ff7 libGL.dylib ??? (???) <B87E0676-F5EF-8DA3-6DEE-13C43B3832A7> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x94089000 - 0x940cfff7 libauto.dylib ??? (???) <85670A64-3B67-8162-D441-D8E0BE15CA94> /usr/lib/libauto.dylib
0x940d0000 - 0x940d4ff7 libGFXShared.dylib ??? (???) <B6028E64-3F3B-C637-DA04-D0CD528F6E1F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x943cc000 - 0x943cdff7 com.apple.MonitorPanelFramework 1.3.0 (1.3.0) <0EC4EEFF-477E-908E-6F21-ED2C973846A4> /System/Library/PrivateFrameworks/MonitorPanel.framework/Versions/A/MonitorPanel
0x943d4000 - 0x943fcff7 libxslt.1.dylib 3.24.0 (compatibility 3.0.0) <769EF4B2-C1AD-73D5-AAAD-1564DAEA77AF> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x943fd000 - 0x94400ff7 libCoreVMClient.dylib ??? (???) <420D9D10-B00E-202D-AA98-026996AB97DD> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x94401000 - 0x94583fe7 libicucore.A.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <2314BD12-0821-75BB-F3BC-98D324CFD30A> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x94585000 - 0x94588fe7 libmathCommon.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <1622A54F-1A98-2CBE-B6A4-2122981A500E> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x94589000 - 0x94626fe3 com.apple.LaunchServices 362.1 (362.1) <885D8567-9E40-0105-20BC-42C7FF657583> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x94627000 - 0x94639ff7 com.apple.MultitouchSupport.framework 205.34 (205.34) <813475E3-B323-9405-F758-DDA1F5D63B20> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x9487a000 - 0x94888ff7 com.apple.opengl 1.6.8 (1.6.8-) <EBB7B411-60DD-DB9D-20C0-3E6258762EF0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x94889000 - 0x94d42ffb com.apple.VideoToolbox 0.484.11 (484.11) <6AB58081-F7C4-46F9-2C05-CFED9E38F0A0> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x94d43000 - 0x94d46ff7 libCGXType.A.dylib 543.50.0 (compatibility 64.0.0) <3B49AED9-0DBA-9D21-F9AC-8784363AD762> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib
0x94d95000 - 0x94dcdff7 libcups.2.dylib 2.8.0 (compatibility 2.0.0) <76C02F5C-98FD-BD64-B5FB-C698FB76EA25> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x94dce000 - 0x94e26fe7 com.apple.datadetectorscore 2.0 (80.7) <A40AA74A-9D13-2A6C-5440-B50905923251> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x94e27000 - 0x94e81fe7 com.apple.CorePDF 1.3 (1.3) <696ADD5F-C038-A63B-4732-82E4109379D7> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
0x94e82000 - 0x94e8eff7 libkxld.dylib ??? (???) <322A4B52-8305-3081-6B74-813C3A87A56D> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x94fc7000 - 0x95080fe7 libsqlite3.dylib 9.6.0 (compatibility 9.0.0) <16CEF8E8-8C9A-94CD-EF5D-05477844C005> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x95081000 - 0x9512fff3 com.apple.ink.framework 1.3.3 (107) <57B54F6F-CE35-D546-C7EC-DBC5FDC79938> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x95149000 - 0x95156fe7 libbz2.1.0.dylib 1.0.5 (compatibility 1.0.0) <6008C8AC-8DB1-B38B-52A9-9133533B0DA2> /usr/lib/libbz2.1.0.dylib
0x95157000 - 0x9515dff7 com.apple.DisplayServicesFW 2.2.2 (251) <6E4020F6-4DD0-F137-F226-F396807E3C3B> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x9515e000 - 0x9526aff7 libGLProgrammability.dylib ??? (???) <23AB2443-1DB3-3BFE-38A6-11F0BE453989> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x952a2000 - 0x9534affb com.apple.QD 3.35 (???) <B80B64BC-958B-DA9E-50F9-D7E8333CC5A2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x95469000 - 0x9546bff7 libRadiance.dylib ??? (???) <AB06F616-E3EA-5966-029A-8AA44BBE5B28> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x95516000 - 0x95518ff7 com.apple.securityhi 4.0 (36638) <38D36D4D-C798-6ACE-5FA8-5C001993AD6B> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x95532000 - 0x9557bfe7 libTIFF.dylib ??? (???) <9CFF48CC-4852-4D06-17AC-3C947C824159> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x9557c000 - 0x9557cff7 com.apple.CoreServices 44 (44) <AC35D112-5FB9-9C8C-6189-5F5945072375> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x9557d000 - 0x955c0ff7 com.apple.NavigationServices 3.5.4 (182) <753B8906-06C0-3AE0-3D6A-8FF5AC18ED12> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x955d1000 - 0x956fffe7 com.apple.CoreData 102.1 (251) <E6A457F0-A0A3-32CD-6C69-6286E7C0F063> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x95774000 - 0x95798ff7 libJPEG.dylib ??? (???) <5CE96981-6B2A-D15B-4A17-E7BD329095B6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x957a8000 - 0x95aa1fef com.apple.QuickTime 7.6.6 (1742) <89720F2A-F33B-FF09-3D81-F9F25A99F3EB> /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime
0x95aa2000 - 0x95aa9ff3 com.apple.print.framework.Print 6.1 (237.1) <97AB70B6-C653-212F-CFD3-E3816D0F5C22> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x95aaa000 - 0x95ac5ff7 libPng.dylib ??? (???) <36A3D75E-5178-4358-7F02-444E276D61AD> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x95ac6000 - 0x95ba3ff7 com.apple.vImage 4.0 (4.0) <64597E4B-F144-DBB3-F428-0EC3D9A1219E> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x95ba4000 - 0x95ba5ff7 com.apple.audio.units.AudioUnit 1.6.3 (1.6.3) <959DFFAE-A06B-7FF6-B713-B2076893EBBD> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x95ba6000 - 0x95baaff7 IOSurface ??? (???) <66E11D8E-CF4B-EFD0-37F9-20177C647021> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x95bab000 - 0x95beeff7 libGLU.dylib ??? (???) <B50572FF-3EAC-FD98-1A01-6B718D98F67F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x95c5e000 - 0x95cafff7 com.apple.HIServices 1.8.0 (???) <10C85B88-C6AF-91DB-2546-34661BA35AC5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x95cfc000 - 0x964eb557 com.apple.CoreGraphics 1.543.50 (???) <74533178-5C90-0F54-1B06-2E1C5251ED5D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x964ec000 - 0x96512fff com.apple.DictionaryServices 1.1.1 (1.1.1) <02709230-9B37-C743-6E27-3FCFD18211F8> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x96513000 - 0x96550ff7 com.apple.CoreMedia 0.484.11 (484.11) <0346F9E5-AEFE-B751-7D85-88D156C01385> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x96551000 - 0x96595ff3 com.apple.coreui 2 (114) <29F8F1A4-1C96-6A0F-4CC2-9B85CF83209F> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x965c4000 - 0x96674ff3 com.apple.ColorSync 4.6.3 (4.6.3) <AA1076EA-7665-3005-A837-B661260DBE54> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x966c7000 - 0x96742fe7 com.apple.audio.CoreAudio 3.2.2 (3.2.2) <51D0E2DC-B15F-AF6C-70D8-026DDAD4E2A5> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x96743000 - 0x96886fef com.apple.QTKit 7.6.6 (1742) <98ECA8E3-73F0-D21B-8B7E-8FE651E29A7F> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
0x96887000 - 0x968b8ff3 libTrueTypeScaler.dylib ??? (???) <7601D717-236D-8F4E-91F5-E69BB2920478> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib
0x968b9000 - 0x969bafe7 libxml2.2.dylib 10.3.0 (compatibility 10.0.0) <B4C5CD68-405D-0F1B-59CA-5193D463D0EF> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x969e2000 - 0x96d61fe3 com.apple.RawCamera.bundle 3.0.3 (529) <68958A8F-F1AC-A73C-3172-BC17F18EC5FC> /System/Library/CoreServices/RawCamera.bundle/Contents/MacOS/RawCamera
0x96d62000 - 0x97642ff7 com.apple.AppKit 6.6.6 (1038.29) <6F28C335-6DC2-AE0E-B79A-F256DBD0BB45> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x9767f000 - 0x976f7fef com.apple.AppleVAFramework 4.9.20 (4.9.20) <D8B544CB-9E32-81C2-59BD-C5DDB66DA621> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x97770000 - 0x977dafe7 libstdc++.6.dylib 7.9.0 (compatibility 7.0.0) <411D87F4-B7E1-44EB-F201-F8B4F9227213> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x977e3000 - 0x97b07fef com.apple.HIToolbox 1.6.3 (???) <0A5F56E2-9AF3-728D-70AE-429522AEAD8A> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x97b0d000 - 0x97b7cff7 libvMisc.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <2FC2178F-FEF9-6E3F-3289-A6307B1A154C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x97b88000 - 0x97ba0ff7 com.apple.CFOpenDirectory 10.6 (10.6) <1537FB4F-C112-5D12-1E5D-3B1002A4038F> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x97ba1000 - 0x97bfcff7 com.apple.framework.IOKit 2.0 (???) <A013B850-6ECB-594A-CBD6-DB156B11871B> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x97bfd000 - 0x97c7fffb SecurityFoundation ??? (???) <3670AE8B-06DA-C447-EB14-79423DB9C474> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x97c80000 - 0x97d74ff7 libiconv.2.dylib 7.0.0 (compatibility 7.0.0) <9EC28185-D26F-533F-90C4-FBAA13A15947> /usr/lib/libiconv.2.dylib
0x97d8b000 - 0x97d8fff7 libGIF.dylib ??? (???) <3ECD4D2C-40FE-E9A0-A2D2-E36D1C00D3A8> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x97d90000 - 0x97dcbfeb libFontRegistry.dylib ??? (???) <A102F61F-25D5-001A-20C3-56304C585072> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x97dcc000 - 0x97dfdff7 libGLImage.dylib ??? (???) <B45EA17E-03EF-3575-0843-A1205F29E71E> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x97dfe000 - 0x97e7efeb com.apple.SearchKit 1.3.0 (1.3.0) <9E18AEA5-F4B4-8BE5-EEA9-818FC4F46FD9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x97e8d000 - 0x97eceff7 libRIP.A.dylib 543.50.0 (compatibility 64.0.0) <8BAE1FC1-A478-F151-17C7-2D5DE470AC4F> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib
0x97f28000 - 0x97f2bffb com.apple.help 1.3.1 (41) <67F1F424-3983-7A2A-EC21-867BE838E90B> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x97f2c000 - 0x97f3cff7 libsasl2.2.dylib 3.15.0 (compatibility 3.0.0) <C8744EA3-0AB7-CD03-E639-C4F2B910BE5D> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x97f3d000 - 0x98134feb com.apple.JavaScriptCore 6533.17 (6533.17.6) <A88FBEE4-D53E-E865-B70E-7C01E75330E4> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x98183000 - 0x982afffb com.apple.MediaToolbox 0.484.11 (484.11) <B93B175A-2039-2FD2-FBE4-22C9F8C9E223> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x982b0000 - 0x982b0ff7 com.apple.Cocoa 6.6 (???) <EA27B428-5904-B00B-397A-185588698BCC> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x982b1000 - 0x9833ffff com.apple.Bluetooth 2.3.7 (2.3.7f1) <45DF7791-155F-1764-41EA-55E52E20DC28> /System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
0x98340000 - 0x983d8fe7 edu.mit.Kerberos 6.5.10 (6.5.10) <8B83AFF3-C074-E47C-4BD0-4546EED0D1BC> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x983d9000 - 0x984e8fe7 com.apple.WebKit 6533.17 (6533.17.8-) <7489BF63-4075-335A-93DE-878547A7A4B2> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
0x984e9000 - 0x984efff7 libCGXCoreImage.A.dylib 543.50.0 (compatibility 64.0.0) <94F66BA6-A4E8-63A4-1B70-EFAA4C75D668> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXCoreImage.A.dylib
0x9877a000 - 0x9895cfff com.apple.imageKit 2.0.3 (1.0) <BF2ECA4D-FCD8-AD5D-E100-22370F2C7EE0> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
0x9897c000 - 0x989c2ffb com.apple.CoreMediaIOServices 130.0 (1035) <F5E6F93D-6844-9FD7-8769-44503DFD5363> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServices.framework/Versions/A/CoreMediaIOServices
0x98b06000 - 0x98b36ff7 com.apple.MeshKit 1.1 (49.2) <ECFBD794-5D36-4405-6184-5568BFF29BF3> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/MeshKit
0x98b37000 - 0x98c12fe7 com.apple.DesktopServices 1.5.7 (1.5.7) <A69072AD-C47E-A00D-4A69-6E46A7FB2119> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x98c13000 - 0x98c19fff com.apple.CommonPanels 1.2.4 (91) <2438AF5D-067B-B9FD-1248-2C9987F360BA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x98c1a000 - 0x98c2ffff com.apple.ImageCapture 6.0 (6.0) <3F31833A-38A9-444E-02B7-17619CA6F2A0> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x98c30000 - 0x98cc2fe3 com.apple.print.framework.PrintCore 6.2 (312.5) <7729B4D7-D661-D669-FA7E-510F93F685A6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x98d72000 - 0x98dafff7 com.apple.SystemConfiguration 1.10.2 (1.10.2) <398BB007-41FD-1A30-26D8-CB86ED5E467E> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x98db0000 - 0x991c6ff7 libBLAS.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <C4FB303A-DB4D-F9E8-181C-129585E59603> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x991c7000 - 0x9942afef com.apple.security 6.1.1 (37594) <8AE73F5F-936C-80F6-B05B-A50C3082569C> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x9942b000 - 0x99656ff3 com.apple.QuartzComposer 4.1 (156.16) <578A1842-8B62-00BF-B2E8-4C0AA8E6A938> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
0x99657000 - 0x99675ff7 com.apple.CoreVideo 1.6.1 (45.4) <E0DF044D-BF31-42CE-B690-FD1FCE07E64A> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x99676000 - 0x996bafe7 com.apple.Metadata 10.6.3 (507.10) <630494FA-3BB3-EDD3-E10B-8DAAF4831E26> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x996c6000 - 0x9973fff7 com.apple.PDFKit 2.5.1 (2.5.1) <CEF13510-F08D-3177-7504-7F8853906DE6> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
0x99782000 - 0x997c0ff7 com.apple.QuickLookFramework 2.2 (327.4) <88A59C42-A200-FCB6-23EC-E848D0E14963> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
0x997c1000 - 0x99811ff7 com.apple.framework.familycontrols 2.0.1 (2010) <B9762E20-543D-13B9-F6BF-E8585F04CA01> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x9982e000 - 0x998e4ffb libFontParser.dylib ??? (???) <067DC1A2-764B-41EA-B07E-4205472749B7> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x998e5000 - 0x99918ff7 com.apple.AE 496.4 (496.4) <7F34EC47-8429-3077-8158-54F5EA908C66> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x99919000 - 0x99966feb com.apple.DirectoryService.PasswordServerFramework 6.0 (6.0) <BF66BA5D-BBC8-78A5-DBE2-F9DE3DD1D775> /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer
0xffff0000 - 0xffff1fff libSystem.B.dylib ??? (???) <3441F338-2218-6D36-3F95-3A16FBF6713D> /usr/lib/libSystem.B.dylib

Model: MacBook5,1, BootROM MB51.007D.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz, 4 GB, SMC 1.32f8
Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.27)
Bluetooth: Version 2.3.7f1, 2 service, 12 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en1
Serial ATA Device: FUJITSU MHZ2250BH FFS G1, 232.89 GB
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDRW GS21N
USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24400000
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x04600000
USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x04500000
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8213, 0x06110000
macali
 
پست‌ها : 1
تاریخ عضویت: 02 اوت 2010, 12:47

Re: مشکل در اجرای برنامه 3.0.0 VMWARE FUSION

پستتوسط Pooria Azimi » 02 اوت 2010, 16:28

با برنامه ای مثل TrashMe ( که رایگانه)، یک بار VMWare رو حذف کنید و بعد، دوباره نصبش کنید. شاید درست بشه.

من که چیزی از لاگ سر در نیاوردم!
نماد کاربر
Pooria Azimi
Site Admin
 
پست‌ها : 3332
تاریخ عضویت: 23 اوت 2008, 14:32
محل سکونت: Santa Barbara, CAبازگشت به همیاری گروهی


کاربران حاضر در این انجمن: بدون کاربران آنلاین و 1 مهمان